Quy định mới về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 11:22

Ngày 06/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017. Thông tư này đã kế thừa, đồng thời có thay đổi và bổ sung một số quy định mới thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng. Theo đó, Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng có một số nội dung đáng chú ý sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:

a) Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này hướng dẫn việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, khảo sát phục vụ lập quy hoạch xây dựng và các công tác khảo sát khác có liên quan trong hoạt động đầu tư xây dựng.

b) Đối tượng áp dụng:

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định số 32/2015/NĐ-CP) và các dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

-  Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của các dự án sử dụng nguồn vốn khác vận dụng, áp dụng các quy định tại Thông tư này.

2. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng:

-  Theo quy định mới thì Chi phí khảo sát xây dựng được xác định phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 12 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Ngoài ra, Chi phí khảo sát xây dựng được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và các quy định có liên quan.

3. Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Tương tự Thông tư 17/2013/TT-BXD, về nội dung phương pháp xác định, các khoản mục chi phí và một số quy định dự toán chi phí khảo sát theo Thông tư 01/2017/TT-BXD có một số điểm khác biệt so với Thông tư 17/2013/TT-BXD như sau:

Stt

Quy định cũ

(Theo Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013)

Quy định mới

(Theo Thông tư 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017)

1

-       Xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng;

-       Xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng của công trình tương tự.

-       Xác định theo khối lượng và đơn giá khảo sát xây dựng;

-       Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng.

2

-       Dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 17/2013/TT- BXD gồm các khoản chi phí sau: Chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công để hoàn thành công tác khảo sát xây dựng), chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, chi phí chỗ ở tạm, chi phí chuyển máy móc thiết bị khảo sát, thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng.

-       Dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư số 01/2017/TT- BXD gồm các khoản chi phí sau: Chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhiên liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thiết bị khảo sát), chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí khác phục vụ công tác khảo sát gồm chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát xây dựng được phê duyệt, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và chi phí hạng mục chung, thuế giá trị gia tăng, chi phí dự phòng

3

-       Định mức chi phí chung của công tác khảo sát xây dựng tính bằng tỷ lệ % trên chi phí nhân công trực tiếp. Định mức chi phí chung xác định trên cơ sở chi phí trực tiếp, cụ thể như sau:
+ Chi phí trực tiếp ≤ 2 tỷ đồng thì định mức chi phí chung được tính bằng 65%.
+ Chi phí trực tiếp > 2 tỷ đồng thì định mức chi phí chung được tính bằng 55%.

-       Định mức chi phí chung của công tác khảo sát xây dựng tính bằng tỷ lệ % trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp, cụ thể như sau:

+ Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp 1 tỷ đồng thì định mức tỷ lệ chi phí chung được tính bằng 70%.

+ Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp 1÷ ≤ 2 tỷ đồng thì định mức tỷ lệ chi phí chung được tính bằng 65%
+ Chi phí trực tiếp > 2 tỷ đồng thì định mức chi phí chung được tính bằng 60%.

4

-       Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước, cụ thể như sau:
+ Tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước ≤ 2 tỷ đồng thì chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng tính bằng 2% và chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tính bằng 3% trên tổng các chi phí trên.
+ Tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước > 2 tỷ đồng thì chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng tính bằng 1,5% và chi phí lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tính bằng 2,5% trên tổng các chi phí trên.

-       Chi phí khác phục vụ công tác khảo sát xây dựng bằng tổng Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo sát và Chi phí hạng mục chung. Cụ thể như sau:

+ Chi phí lập phương án kỹ thuật, lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng được xác định theo tỷ lệ như Thông tư 17/2013/TT-BXD;

+ Chi phí hạng mục chung gồm: chi phí chỗ ở tạm thời tại hiện trường; chi phí di chuyển máy và thiết bị khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Tùy theo loại công tác khảo sát, khối lượng công tác khảo sát, điều kiện thực tế của công tác khảo sát và cấp công trình, chi phí hạng mục chung xác định trong khoảng từ 5% đến 8% trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí chung (C) và thu nhập chịu thuế tính trước (TL). Trường hợp chi phí hạng mục chung xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) nêu trên không đủ chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

5

-       Xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng trên cơ sở vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng của công trình tương tự, cụ thể như sau:

+ Khi vận dụng đơn giá khảo sát xây dựng đã thực hiện của các công trình tương tự đã và đang thực hiện để xác định dự toán chi phí khảo sát thì cần phải xem xét đến yếu tố kỹ thuật khảo sát, điều kiện thi công và biện pháp thực hiện công tác khảo sát, yếu tố trượt giá và thời gian thực hiện của công việc khảo sát tương tự.

-       Xác định theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát và bảng giá tương ứng, cụ thể như sau:

a.   Theo khối lượng hao phí vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát:

+ Xác định từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

+ Xác định khối lượng các loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát tương ứng với từng khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo nhiệm vụ khảo sát xây dựng thông qua mức hao phí về vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng;

+ Tính tổng khối lượng hao phí từng loại vật liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và thiết bị khảo sát xây dựng bằng cách tổng hợp hao phí tất cả các loại vật liệu, nhân công, máy và thiết bị khảo sát xây dựng giống nhau của các công tác khảo sát xây dựng khác nhau

b.  Bảng giá vật liệu, nhiên liệu; giá nhân công; giá ca máy và thiết bị khảo sát tương ứng xác định như sau:

+ Giá vật liệu, nhiên liệu xác định theo mức giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong công bố giá của cơ quan có thẩm quyền được xác định theo báo giá phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng;

+ Giá nhân công xác định theo hướng dẫn của UBND cấp tỉnh nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng hoặc theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

+ Giá ca máy và thiết bị khảo sát xây dựng xác định theo công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc giá thuê máy phù hợp với thời điểm lập dự toán và giá thị trường tại nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng;

6

-       Xác định một số khoản chi phí có liên quan đến khảo sát xây dựng:

+ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng xác định bằng 3% của dự toán chi phí khảo sát xây dựng tương ứng.

+ Chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ Xây dựng công bố.

Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2017.

Toàn văn nội dung Thông tư số 01/2017/TT-BXD được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn). Các đơn vị, cá nhân muốn tìm hiểu nội dung Thông tư mới này, vào trang thông tin điện tử trên để tải về nghiên cứu và áp dụng thực hiện.

Nguyễn Thị Thúy Hằng – Phòng KH

 


Các tin khác:


Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter