Tin Thông tin Điện lực
169 Tiêu chuẩn xây dựng mới thay thế cho các tiêu chuẩn hết hiệu lực
Thứ tư, 17 Tháng 6 2015 09:16

Theo quyết định số 212/QĐ-BXD, ngày 25/02/2013 của Bộ xây dựng về việc huỷ bỏ 169 tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp, vì vậy để phục vụ công tác thiết kế, Phòng Thiết kế Xây dựng bổ sung, cập nhật lại các tiêu chuẩn thay thế tương ứng như sau:

Tiêu chuẩn Hết hiệu lực

Tiêu chuẩn thay thế

1.  TCXD 44:1970

Quy phạm thiết kế kết cấu gỗ

Hủy do không còn phù hợp

2.  TCXD 45:1978

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

TCVN 9362:2012

Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình

3.  TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu

4.  TCXD 128 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hoá học - Quy định chung

TCVN 9171:2012

Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

5.  TCXD 129 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng Silic dioxyt

TCVN 9172:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Silic đioxit

6.  TCXD 130 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxyt

TCVN 9173:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sunfua trioxit

7.  TCXD 131 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng sắt ôxýt

TCVN 9174:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

8.  TCXD 132 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng nhôm oxyt

TCVN 9175:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

9.  TCXD 133 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng canxi oxyt và magiê oxyt

TCVN 9176:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Canxi oxit và Magiê oxit

10.     TCXD 134 : 1985

Thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học xác định hàm lượng natri oxyt và kali oxyt

TCVN 9177:2012

Thuỷ tinh không màu - Phương pháp xác định hàm lượng Natri oxit và Kali oxit

11.     TCXD 137 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng sắt oxyt

TCVN 9178:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

12.     TCXD 138 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng titan đioxyt

TCVN 9179:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit

13.     TCXD 139 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng đồng oxyt

TCVN 9180:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Đồng oxit

14.     TCXD 140 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng côban oxyt

TCVN 9181:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Coban oxit

15.     TCXD 141 : 1985

Thuỷ tinh - Cát để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hoá học - Xác định hàm lượng niken oxyt

TCVN 9182:2012

Thuỷ tinh màu - Phương pháp xác định hàm lượng Niken oxit

16.     TCXD 147 : 1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 9376:2012

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

17.     TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

Hủy do không còn phù hợp

18.     TCXD 151 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9036:2012

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Yêu cầu kỹ thuật

19.     TCXD 152 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp lấy mẫu

TCVN 9037:2012

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp lấy mẫu

20.     TCXD 153 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)

TCVN 9183:2012

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng silic đioxyt (SiO2)

21.     TCXD 154 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng sắt oxyt (Fe2O3)

TCVN 9184:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Sắt oxit

22.     TCXD 155 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxyt (Al2O3)

TCVN 9185:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Nhôm oxit

23.     TCXD 156 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định hàm lượng titan oxyt (TiO2)

TCVN 9186:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng Titan đioxit

24.     TCXD 157 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định độ ẩm

TCVN 9187:2012

Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định hàm lượng độ ẩm

25.     TCXD 158 : 1986

Cát sử dụng trong công nghiệp thuỷ tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

TCVN 9038:2011

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh cát – Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt

26.     TCXD 159 : 1986

Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9377-2:2012

(Gộp TCXD 159:1986 với TCXD 303:2006)

27.     TCXD 40 : 1987

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

TCVN 9379:2012

Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán

28.     TCXD 74:1987

Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng

TCVN 9153:2012

Đất xây dựng – Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

29.     TCXD 160:1987

Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc

Hủy do không còn phù hợp

30.     TCXD 163 : 1987

Nhà nâng sàn- Thi công và nghiệm thu

Hủy do không còn phù hợp

31.     TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

Hủy do không còn phù hợp

32.     TCXD 167:1989

Xi măng poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng - Xi măng - Yêu cầu kỹ thuật

Hủy do không còn phù hợp

33.     TCXD 169 : 1989

Nhà nâng sàn - Tiêu chuẩn thiết kế

Hủy do không còn phù hợp

34.     TCXD 171 : 1989

Bê tông nặng - Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén

TCVN 9335:2012

Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

35.     TCXD 25 : 1991

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9207:2012

Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

36.     TCXD 27 : 1991

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9206:2012

Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

37.     TCXD 192 : 1996

Cửa gỗ, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật

TCN 9366-1 : 2012

Cửa đi, cửa sổ - Phần 1- Cửa gỗ

38.     TCXD 193 : 1996

Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

39.     TCXD 200 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

Hủy do không còn phù hợp

40.     TCXD 201 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCVN 9380:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

41.     TCXD 202 : 1997

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

Hủy do không còn phù hợp

42.     TCXD 203 : 1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCVN 9364:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

43.     TCXD 208 : 1998

Đá Bazan làm phụ gia cho xi măng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Hủy do không còn phù hợp

44.     TCXD 210 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểu công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - vị trí các điểm đo

TCVN 9264:2012
(ISO 7976-2:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 2: Vị trí các điểm đo

45.     TCXD 211 : 1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

46.     TCXD 213 : 1998

Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng - Thuật ngữ chung

TCVN 9254-1:2012 (ISO 6707-1: 2003)

Nhà và công trình dân dụng- Từ vựng- Phần 1: Thuật ngữ chung

47.     TCXD 215 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy (ISO 8421-3:1989)

TCVN 9310-3: 2012  (ISO 8421-3:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Phát hiện cháy và báo động cháy

48.     TCXD 216 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy (ISO 8421-4:1990)

TCVN 9310-4: 2012 (ISO 8421-4:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thiết bị chữa cháy

49.     TCXD 217 : 1998

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm (ISO 8421-8:1990)

TCVN 9310-8: 2012  (ISO 8421-8:1990)

Phòng cháy chữa cháy - Từ vựng - Thuật ngữ chuyên dùng cho phòng cháy chữa cháy cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

50.     TCXD 224 : 1998

Thép dùng trong bê tông cốt thép - Phương pháp thử uốn và uốn lại

TCVN 6287:1997 (ISO 10065:1990)

Thép thanh côt bê tông – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn

51.     TCXD 225 : 1998

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

TCVN 9357:2012

Bê tông nặng - Đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

52.     TCXD 226 : 1999

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

TCVN 9351:2012

Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

53.     TCXD 227 : 1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

54.     TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

TCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

55.     TCXD 231 : 1999

Chất kết dính vôi - Đá bazan - Yêu cầu kỹ thuật

Hủy do không còn phù hợp

56.     TCXD 234 : 1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN 9390:2012

Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

57.     TCXD 236 : 1999

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

TCVN 9349:2012

Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính bền

58.     TCXD 237 : 1999

Cửa kim loại, cửa đi, cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCN 9366-2 : 2012

Cửa đi, cửa sổ- Phần 2- Cửa kim loại

59.     TCXD 238 : 1999

Cốt liệu bê tông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

Hủy do không còn phù hợp

60.     TCXD 240 : 2000

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày bê tông bảo vệ vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

TCVN 9356:2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông

61.     TCXD 246 : 2000

Cốt liệu bê tông - Phương pháp thanh vữa xác định khả năng phản ứng kiềm - silic

Hủy do không còn phù hợp

62.     TCXD 247 : 2001

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979)

Dung sai trong xây dựng công trình - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

63.     TCXD 251 : 2001

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch  giới hạn

TCVN 9260 : 2012 (ISO 6284:1996)

Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

64.     TCXD 252 : 2001

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện chính xác kích thước - Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

65.     TCXD 254 : 2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Hướng dẫn thi công và nghiệm thu

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu

66.     TCXDVN 357 : 2000

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

Nhà và công trình dạng tháp – Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

67.     TCXD 258 : 2001

Hỗn hợp vữa xi măng không co - Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử

TCVN 9204:2012

Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

68.     TCXDVN 262 : 2001

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng clorua trong cốt liệu bê tông

TCVN 7572-15:2006

Cốt liệu cho bê tông và vữa – Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua

69.     TCXDVN 80 : 2002

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

TCVN 9354:2012

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

70.     TCXDVN 167 : 2002

Xi măng để sản xuất tấm sóng Amiăng xi măng

TCVN 2682:2009

Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật

71.     TCXDVN 263 : 2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

72.     TCXDVN 267 : 2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9391:2012

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

73.     TCXDVN 269 : 2002

Cọc - Phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCVN 9393:2012

Cọc - Phương pháp thử nghiệm tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

74.     TCXDVN 270 : 2002

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

TCVN 9378:2012

Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá

75.     TCXD 271 : 2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

TCVN 9360:2012

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

76.     TCXDVN 272 : 2002

Ống nhựa gân xoắn HDPE

TCVN 9070:2012

Ống nhựa gân xoắn HDPE

77.     TCXDVN 273 : 2002

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

Hủy do không phù hợp với đối tượng tiêu chuẩn

78.     TCXDVN 274 : 2002

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

TCVN 9347:2012

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

79.     TCXDVN 275 : 2002

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4602:2012

Trường trung cấp chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

80.     TCXDVN 283 : 2002

Tiêu chuẩn Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

TCVN 9188:2012

Amiăng Crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

81.     TCXDVN 284 : 2002

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng poóc lăng bằng nhiễm xạ tia X - Phương pháp chuẩn

TCVN 9189:2012

Định lượng các khoáng cơ bản trong clanhke xi măng pooc lăng bằng nhiễu xạ tia X theo phương pháp chuẩn

82.     TCXDVN 290 : 2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9384:2012

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

83.     TCXDVN 291: 2002

Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đá vôi dạng cục và dạng bột mịn

TCVN 9039:2011

Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng – Đá vôi

84.     TCXDVN 292 : 2002

Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học

TCVN 9190:2011

Vật liệu cacbua silic - Phương pháp phân tích hoá học

85.    TCXDVN 60 : 2003

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9210:2012

Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

86.     TCXD 174 : 2003

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

TCVN 9352:2012

Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh

87.     TCXDVN 286 : 2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

88.     TCXDVN 293 : 2003

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

TCVN 9258 : 2012

Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

89.     TCXDVN 294 : 2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

90.     TCXDVN 295 : 2003

Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manedi Spinel và manhedi crôm dùng cho lò quay

TCVN 9032:2011

Vật liệu chịu lửa - Gạch kiềm tính Manhêdi Spinel và manhêdi crôm dùng cho lò quay

91.     TCXDVN 301: 2003

Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

TCVN 9350:2012

Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường

92.     TCXDVN 307 : 2003

Bê tông nặng- Phương pháp xác định hàm lượng xi măng trong bê tông đã đóng rắn

Hủy do không còn phù hợp

93.     TCXDVN 308 : 2003

Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

TCVN 9203:2012

Xi măng Pooc lăng hỗn hợp – Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

94.     TCXDVN 162 : 2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

95.     TCXDVN 281 : 2004

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 9365 : 2012

Nhà văn hoá thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

96.     TCXDVN 287 : 2004

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4205 :2012

Công trình thể thao - Sân thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

97.     TCXDVN 288 : 2004

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4260 : 2012

Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

98.     TCXDVN 289 : 2004

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4529 : 2012

Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

99.     TCXDVN 302:2004

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506 :2012

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

100.   TCXDVN 303 : 2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9377-1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

101.   TCXDVN 309 : 2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

102.   TCXDVN 310 : 2004

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9068:2012

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9069:2012

Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử

103.   TCXDVN 311: 2004

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

TCVN 8827:2011

Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa Silicafume và tro trầu nghiền mịn

104.  TCXDVN 312 : 2004

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học

TCVN 9191:2012

Đá vôi - Phương pháp phân tích hoá học

105.  TCXDVN 313 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

106.  TCXDVN 314 : 2005

Hàn kim loại- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại

TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

107.  TCXDVN 316 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9029:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

108.  TCXDVN 317 : 2004

Blốc bê tông nhẹ - Phương pháp thử

TCVN 9030:2011

Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp – Phương pháp thử

109.  TCXDVN 318 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

110.  TCXDVN 319 : 2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

111.  TCXDVN 321: 2004

Sơn xây dựng - Phân loại

TCVN 9404:2012

Sơn xây dựng - Phân loại

112.  TCXDVN 322 : 2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

113.  TCXDVN 323 : 2004

Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

Hủy do không còn phù hợp

114.  TCXDVN 324 : 2004

Xi măng xây trát

TCVN 9202:2012

Xi măng xây trát

115.  TCXDVN 325 : 2004

Phụ giá hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011

Phụ gia hoá học cho bê tông

116.  TCXDVN 326 : 2004

Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

117.  TCXDVN 327 : 2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

118.  TCXDVN 328 : 2004

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính

TCVN 9066:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9067-1:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 1: Phương pháp thử - Xác định tải trọng kéo đứt và độ giãn dài khi đứt

TCVN 9067-2:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 2: Phương pháp thử - Xác định độ bền chọc thủng

TCVN 9067-3:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 3: Phương pháp thử - Xác định độ bền nhiệt

TCVN 9067-4:2012

Tấm trải chống thấm trên cơ sở bi tum biến tính – Phần 4: Phương pháp thử - Xác định độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh

119.  TCXDVN 329 : 2004

Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

TCVN 9339:2012

Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

120.  TCXDVN 332 : 2004

Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

TCVN 9031:2011

Vật liệu chịu lửa – Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

121.  TCXDVN 334 : 2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu

122.  TCXDVN 337 : 2005

Vữa và bê tông chịu axít

TCVN 9034:2011

Vữa và bê tông chịu axít

123.  TCXDVN 338 : 2005

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5575 : 2012

Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

124.  TCXDVN 339 : 2005

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

TCVN 9255 : 2012
(ISO 9836:2011)

Tiêu chuẩn tính năng trong toà nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian (ISO 9836 : 2011)

125.  TCXDVN 340 : 2005

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng

TCVN 9256 : 2012

Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

126.  TCXDVN 341: 2005

Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

TCVN 9405:2012

Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn

127.  TCXDVN 342 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 1 : Yêu cầu chung

TCVN 9311-1 : 2012 (ISO 834-1:1999)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung

128.  TCXDVN 343 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCVN 9311-3 : 2012  (ISO/TR 834-:1994)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

129.  TCXDVN 344 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCVN 9311-4 : 2012 (ISO 834-4:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

130.  TCXDVN 345 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCVN 9311-5 : 2012
(ISO 834-5:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

131.  TCXDVN 346 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCVN 9311-6 : 2012
(ISO 834-6: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

132.  TCXDVN 347 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

TCVN 9311-7 : 2012
(ISO 834-7:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

133.  TCXDVN 348 : 2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

134.  TCXDVN 349 : 2005

Cát nghiền cho bê tông và vữa

TCVN 9205:2012

Cát nghiền cho bê tông và vữa

135.  TCXDVN 350 : 2005

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

TCVN 9033:2011

Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

136.  TCXDVN 351: 2005

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng – Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

137.  TCXDVN 352 : 2005

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày vùng sơn khô

TCVN 9406:2012

Sơn - Phương pháp không phá huỷ xác định chiều dày màng sơn khô

138.  TCXDVN 353 : 2005

Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9411 : 2012

Nhà ở liên kế- Tiêu chuẩn thiết kế

139.  TCXDVN 354 : 2005

Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sun phát trong bê tông

TCVN 9336:2012

Bê tông nặng – Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

140.  TCXDVN 355 : 2005

Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát phòng khán giả - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9369 : 2012

Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

141.  TCXDVN 356 : 2005

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5574 : 2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

142.  TCXDVN 358 : 2005

Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông

TCVN 9396:2012

Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm

143.  TCXDVN 359:2005

Cọc - Thí nghiệm kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCVN 9397:2012

Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

144.  TCXDVN 360 : 2005

Bê tông nặng - Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

TCVN 9337:2012

Bê tông nặng – Xác định độ thấm ion clo bằng phương pháp đo điện lượng

145.  TCXDVN 194 : 2006

Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kỹ thuật

TCVN 9363:2012

Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao

146.  TCXDVN 303 : 2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN 9377-2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

TCVN 9377-3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

147.  TCXDVN 361: 2006

Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9211 : 2012

Chợ- Tiêu chuẩn thiết kế

148.  TCXDVN 362 : 2006

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 9257 : 2012

Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

149.  TCXDVN 363 : 2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCVN 9344 : 2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

150.  TCXDVN 364 : 2006

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

TCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

151.  TCXDVN 366 : 2006

Chỉ dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Kast

TCVN 9402:2012

Hướng dẫn kỹ thuật công tác địa chất công trình cho xây dựng trong vùng các - tơ

152. TCXDVN 367 : 2006

Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại

Hủy do không còn phù hợp

153.  TCXDVN 368 : 2006

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum polime

TCVN 9065 : 2012

Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum

154.  TCXDVN 371 : 2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

Hủy do không phù hợp đối tượng tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật

155.  TCXDVN 372 : 2006

Ống bê tông cốt thép thoát nước

TCVN 9113 : 2012

Ống bê tông cốt thép thoát nước

156.  TCXDVN 373 : 2006

Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCVN 9381 : 2012

Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

157.  TCXDVN 374 : 2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

158. TCXDVN 375 : 2006

Thiết kế công trình chịu động đất

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà

TCVN 9386-1 : 2012

Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với kết cấu nhà

Phần 2: Nền móng, tường chắc và các vấn đề địa kỹ thuật

TCVN 9386-2 : 2012

Thiết kế công trình chịu động đất – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật

159.  TCXDVN 376 : 2006

Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

160.  TCXDVN 385: 2006

Gia cố đất nền yếu bằng trụ đất xi măng

TCVN 9403:2012

Gia cố đất nền yếu – Phương pháp trụ đất xi măng

161.  TCXDVN 46 : 2007

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

162.  TCXDVN 386 : 2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCVN 9383:2012

Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa ngăn cháy

163.  TCXDVN 388 : 2007

Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc

TCVN 2098:2007
(ISO 1522:2006)

Sơn và vecni – Phép thử dao động tắt dần của con lắc

164. TCXDVN 389 : 2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

165. TCXDVN 390 : 2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

166. TCXDVN 391 : 2007

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

167. TCXDVN 392 : 2007

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thép

168. TCXDVN 394 : 2007

Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng - Phần an toàn điện

TCVN 7447 (gồm 14 TCVN)

Hệ thống lắp đặt điện hạ áp

169. TCXDVN 395 : 2007

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn.

TCVN 8825:2011

Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Sưu tầm và tổng hợp

Lê Văn Dũng – Phòng TK Xây dựng

 
Những sáng kiến sử dụng năng lượng mặt trời độc đáo

Nhung_sang_kien_su_dung_nang_luong_mat_troi_doc_daoNhững sáng kiến này đều tận dụng tối đa năng lượng mặt trời

 
Ưu điểm của các tấm pin mặt trời

Tam_pin_mat_troiCác tấm pin mặt trời có rất nhiều ưu điểm. Silicon sử dụng trong đa số tấm là chất liệu rất phổ biến. Cát trên bãi biển có thành phần cấu tạo chủ yếu là silicon. Các tấm pin mặt trời là đáng tin cậy. “Nhiên liệu” mà chúng sử dụng – ánh sáng mặt trời – có sẵn dồi dào. Đó là nguồn tài nguyên có thể hồi phục sẽ tồn tại gần như mãi mãi.

 
Khí thải xe hơi tạo ra điện

Khi_thai_xe_hoi_tao_ra_dienCác nhà khoa học thuộc Đại học Purdue và Công ty General Motors của Mỹ vừa hợp tác phát minh ra máy phát điện nhiệt năng có thể chuyển hóa nhiệt lượng từ khí thải xe hơi thành điện năng bằng cách lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ.

 
Đèn chiếu sáng thế hệ mới

Loại đèn mới thay thế các loại đèn cũ có khuyết điểm trong ứng dụng và hao tốn điện năng.

 
Ong có khả năng sản xuất điện

Ong_c_kh_nng_sn_xut_inOng bắp cày phương Đông là loài động vật đầu tiên được phát hiện có khả năng biến ánh sáng mặt trời thành điện.

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Thăm dò nhận xét

Theo quý vị đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty là:
 

Tìm trên Google

Đăng nhậpTìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

EOffice

Tổng lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter